اداره کل ایمنی و نظام کیفی    
خطر ورود موجوداتی مانند موش و گربه به داخل هواپیما
  دریافت فایل  
تاریخ درج 1396/06/14