خبرنامه ایمنی 2 - اسفند 1396    
برخورد پرندگان با هواپیما بر روی زمین یا ارتفاعات پائین
  دریافت فایل  
تاریخ درج 1396/12/12