توجه - حداکثر وزن مجاز بلند شدن هواپیما    
مشکلات عدم تعیین مناسب حداکثر وزن مجاز بلند شدن هواپیما
  دریافت فایل  
تاریخ درج 1397/04/10