بولتن-نحوه اتصال پلکان تردد مسافر    
نحوه اتصال و جدایش پلکان تردد مسافر به درب هواپیما
  دریافت فایل  
تاریخ درج 1397/04/12