توجه - برخورد اشیاء خارجی با هواپیما    
برخورد اشیاء خارجی با هواپیما Aircraft Foreign Object Damage ( FOD )
  دریافت فایل  
تاریخ درج 1397/04/12